WWW.WIRUCH.COM 
 

  วัตถุประสงค์


       1) เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ อันได้แก่ ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย และบทความ ตลอดจนผลงานอื่น
     2) เพื่อให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจดาวน์โหลด (download) ผลงานทางวิชาการฟรี
 สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมเท่านั้น
     3) เพื่อให้ดาวน์โหลดผลงานทางวิชาการได้บางส่วน  หรือถ้าต้องการข้อมูลมากเป็นพิเศษหรือทั้งหมด   ให้แสดงความประสงค์พร้อมเหตุผล  อาจจัดส่งให้ฟรีทางอีเมล์ (e-mail) เป็นกรณี ๆ ไป
     4) ในบางกรณีอาจให้นักศึกษาสอบถามคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามปัญหาด้านวิชาการได้  โดยติดต่อทางอีเมล์
     5) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หรือธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น

 

    

                      
                 

 

.