WWW.WIRUCH.COM 

บทความ
ลงพิมพ์ในวารสาร หนังสือพิมพ์
สิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต

 

ปี พ.ศ.
  2530   2531   2532   2533   2534   2535   2536   2537   2538   2539
           
2540   2541   2542   2543   2544   2545   2546  
2547   2548   2549 
                                                                    2550   2551   2552   2553   2554   2555   2559   2560   2561   2562   2563                                             


ปี พ.ศ. 2529 (ปีแรก)

     1.  "ปรัชญาและเอกลักษณ์ของการพัฒนาชุมชน"
                พัฒนาชุมชน 25  (มีนาคม 2529) : 38-53.
     2.  "นักวิชาการ 5 ประเภท อุปสรรคขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย"
                สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2529 หน้า 5.
     3.  "การหาเสียงของนักการเมืองกับการพัฒนาประเทศ"
                สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม
   
 4.  "บุคลากรในการพัฒนาชุมชน : สมัครเล่นหรืออาชีพ"
                สยามรัฐ   วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2529 หน้า 6. 
                พัฒนาชุมชน 25, 8  (สิงหาคม 2529) : 61-68.
                คุรุปริทัศน์ 12  (กุมภาพันธ์ 2530) : 25-31
      5.  "หลักปฏิบัติ 7 ร. สำหรับนักศึกษาวันนี้" 
                 สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2529 หน้า 7.
      6.  "นักพัฒนาคือใคร...ทำไมยิ่งพัฒนาจึงยิ่งแย่" 
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2529 หน้า 14.
                 คุรุปริทัศน์ 11 (พฤศจิกายน 2529) : 56-61.
    
 7.  "วิธีหาเงินเข้ามหาวิทยาลัยจากผู้สมัครเข้าทำงานให้แก่ส่วนรวม" 
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2529 หน้า 2.
     
8.  "นักศึกษากับการพัฒนาชนบท" 
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2529 หน้า 14.
      9.  "
36 กลยุทธแห่งความชั่วร้ายของนักบริหาร" 
                 สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2529 หน้า 9.
    10.  "นักศึกษากับการพัฒนาชนบท : ความล้มเหลวที่ควรปรับเปลี่ยน" 
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2529 หน้า 9.
    11.  
"กำนันผู้ใหญ่บ้านกับการพัฒนาชนบท" 
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2529 หน้า 14.


ปี พ.ศ. 2530

    12.  "เทคโนโลยีที่เหมาะสม : ใครคือผู้ตัดสินว่าเหมาะสม" 
                   สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2530 หน้า 9.
                  พัฒนาชุมชน 26, 5  (พฤษภาคม 2530) : 31-38.
    
13.  "วิเคราะห์อุปนิสัยของคนไทย 30 ประการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท" 
               สยามรัฐ
  วันอังคารที่ 20 มกราคม 2530 หน้า 9.
               คุรุปริทัศน์ 12
  (มีนาคม 2530) : 36-47. 
                  สังคมพัฒนา   ฉบับที่ 2-3/2529 หน้า 70-79. 
                   แนวเกษตร  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
                       ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 ประจำปี 2530 เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ หน้า 121-130.
     
     14. 
 "สูตรการปฏิวัติ"
                  มติชน  วันพุธที่ 28 มกราคม 2530 หน้า 7.
    
15.  "เปรียบเทียบการพัฒนาชนบทและผู้นำรัฐบาลเกาหลีใต้-ไทย"
                  สยามรัฐ  วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2530 หน้า 9.
    
16.  "ปฏิวัติโครงสร้างองค์การบริหารราชการส่วนจังหวัด คืนอำนาจให้แก่ประชาชน"
                 สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2530 หน้า 2.
    
17.  "ลักษณะผู้นำเกาหลีใต้ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบท" (ส่วนที่หนึ่ง)
               มติชน  วันพุธที่ 29 เมษายน 2530 หน้า 14.
    
18.  "ลักษณะผู้นำเกาหลีใต้ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบท" (ส่วนที่สอง)
                  มติชน  วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2530 หน้า 14. 
    
19.  "การพัฒนากับวัฒนธรรม ระวังจะหลงทาง"
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2530 หน้า 9.
              วัฒนธรรมไทย 26, 9
  (กันยายน 2530) : 32-34. 
   
 20.  "แนวทางการพัฒนาชนบทอีสานให้เป็นสีเขียว อย่าลืมสถาบันการศึกษา"
               สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2530 หน้า 9. 
               รายงานการประชุมสัมมนา  เรื่อง "บทบาทของสถาบันการศึกษากับ
                       การพัฒนาอีสานเขียว" จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สหวิทยาลัยอีสาน
                       และพ่อค้านักธุรกิจอีสาน วันที่18 กันยายน 2530 ณ ขอนแก่นโฮเต็ล,
                       คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2530, หน้า 220-224.
    
21.  "สาเหตุที่ทหารเข้ามาพัฒนาชนบท"
                
 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2530 หน้า 9.
     22.  "สาเหตุที่ทหารไม่ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาชนบท"
                  สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2530 หน้า 9.
     23.  "การพัฒนาชนบทกับการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน"
                  สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2530 หน้า 9.
     24.  "สถาบันการศึกษากับการพัฒนาอีสานให้เป็นสีเขียว"
                  มติชน   วันอังคารที่ 8 กันยายน 2530 หน้า 13.
                 คุรุปริทัศน์ 13  (กันยายน 2531) : 76-77.
     25.  "วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท"
                  เดลินิวส์  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2530 หน้า 10. 
                 คุรุปริทัศน์ 12  (สิงหาคม 2530) : 18-31.
                 มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 6,1 (พฤษภาคม-ตุลาคม 
                      2530) : 107-134.
     26.  "โครงการอีสานเขียว...ขอบเขตของการพัฒนา" 
                 รายงานการประชุมสัมมนา  เรื่อง "บทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาอีสาน
                      เขียว" จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สหวิทยาลัยอีสาน และพ่อค้านักธุรกิจ
                      อีสาน, วันที่ 18 กันยายน 2530 ณ ขอนแก่นโฮเต็ล, คณะเกษตรศาสตร์ 
                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2530, หน้า 228-231.
     27. 
"การแก้วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาชนบท" 
                  สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2530 หน้า 9.
     28.  "การตีความวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท"
                 สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2530 หน้า 9.
     29.  "ธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เบื่อหน่าย"  
                 สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2530 หน้า 9.
     30.  "ย้อนมองการพัฒนาชนบทที่ล้มเหลวอันเนื่องจากเพลง"
                  สยามรัฐ  วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2530 หน้า 9. 


  ปี พ.ศ. 2531

   31.  "การรวมกลุ่มของคนไทยในชนบท"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2531 หน้า 6. 
                 คุรุปริทัศน์ 14  (พฤษภาคม-มิถุนายน 2532) : 52-55.
                 (วิเคราะห์ลักษณะและสาเหตุการรวมกลุ่มของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท)
    32.  "Green For Esam" (Part I) เขียนร่วมกับ Michel Chossudovsky 
                 The Nation   Tuesday, March 15, 1988, p. 8.
    33.  "Green For Esam" (Part II) เขียนร่วมกับ Michel Chossudovsky
               
The Nation   Wednesday, March 17, 1988, p. 9.
    34.  
"โครงการอีสานเขียว"
  
       มนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์  6, 2 (พฤศจิกายน 2530 - เมษายน 2531) :11-35. 
     
           (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
    
          หนังสือสรุปวิเคราะห์รายสัปดาห์  ปีที่ 11(3)  ข่าวพิเศษ  ฉบับที่ 547  วันที่ 9-15
                       ธันวาคม 2530 หน้า 43-44.
                  วารสารบานไม่รู้โรย  4, 7 (สิงหาคม 2531) : 58-76.
     35.  "กติกาประชาธิปไตยหรือคณาธิปไตย"
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2531 หน้า 9.
     36.  "ลักษณะและเงื่อนไขที่ใช้ในการปฏิวัติของทหาร"
                  สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2531 หน้า 9. 
     37.  "ลักษณะและเงื่อนไขที่ใช้ในการปฏิวัติของทหาร"
                  สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2531 หน้า 3. 
     38.  "อุดมการณ์ของนักการเมืองกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี" 
                  สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2531 หน้า 9.
     39.  "นักวิชาการกับการเมือง" 
                  สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2531 หน้า 3.
     40.  "วิเคราะห์และเปรียบเทียบพฤติกรรมในการค้าขายของชาวไทย จีน ฝรั่ง และญี่ปุ่น"
                  สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2531 หน้า 3.
                 วิทยาจารย์ 
  87, 1 (มกราคม 2531) : 17-21.
     41.  "ต้นไม้สำหรับโครงการอีสานเขียว" (ภาคหนึ่ง) เขียนร่วมกับ Micheal Chossudovsky
                  พัฒนาชุมชน 27, 7 (กรกฎาคม 2531) : 37-40.
     42.  "ต้นไม้สำหรับโครงการอีสานเขียว" (ภาคสอง) เขียนร่วมกับ Micheal Chossudovsky
                 พัฒนาชุมชน 27, 8 (สิงหาคม 2531) : 44-47.
     43.  "ผลแห่งพลังมหาชนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย"
                  สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2531 หน้า 3.
     44.  "สังคมเจ้าขุนมูลนายกับนายกรัฐมนตรี"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2531 หน้า 3.
     45.  "ข้อจำกัดในการพัฒนาชนบทแนวพุทธ"
                 คุรุปริทัศน์  13 (สิงหาคม 2531) : 54-55.
     46.  "ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ : การแทรกแซงของทหารอีกรูปแบบหนึ่ง?"
                  สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2531 หน้า 3.
     47.  "ควรขึ้นเงินเดือนให้ข้าราขการระดับใด"
                  สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2531 หน้า 3.
     48.  "หนทางสู่อิสรภาพของสมาชิกวุฒิสภา"
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยาคม 2531 หน้า 3.
     49.  ใครใหญ่ : ข้าราชการประจำ-นักการเมือง"
                  สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาาคม 2531 หน้า 2.
     50.  "บ่อนกาสิโนให้ประโยชน์ใครบ้าง?"
                  สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2531 หน้า 2.
     51.  "เมื่อ ผบ.ทบ. จะลาออก...?"
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2531 หน้า 8.
     52.  "การร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี : ข้อพึงสังวรณ์ของข้าราชการ"
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2531 หน้า 2.
     53.  "วิธีการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศอย่างถาวรกับโอกาสที่เป็นไปได้
             และแรงต่อต้านที่จะตามมา"
                
สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2531 หน้า 3. 
 
    54.  "องค์กรในท้องถิ่นกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
                  สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2531 หน้า 2.


 ปี พ.ศ. 2532

    55.  "ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศ : ผลงานที่น่ายกย่องของรัฐบาล"
            
  สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2532 หน้า 9. 
     56.
  "โครงการปลูกป่า"
                  สยามรัฐ  วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2532 หน้า9.
     57.  "ยศ...เครื่องมือทางการเมือง?
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2532 หน้า 3.
     58.  "ข้อควรศึกษาการพัฒนาทางเทคโนโลยีของไทย-เกาหลีใต้"
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2532 หน้า 3,5.
     59.  "ลาออก พูดทำไม?"
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 15 มีนาคม 2532 หน้า 8.
     60.  "การสนับสนุนประชาธิปไตยของสมาชิกวุฒิสภา"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2532 หน้า 3. 
     61.  "การเรียกร้องขอความเป็นธรรม : ที่จุดไหน?"
                 สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2532 หน้า 9. 
     62.  "ค่านิยมของข้าราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท" 
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2532 หน้า 2,3, และ 9.
                 พัฒนาชุมชน  28, 5 (พฤษภาคม 2532) : 20-25. (ส่วนแรก) แรก
                 พัฒนาชุมชน  28, 2 (มิถุนายน 2532) : 27-32. (ส่วนท้าย)
                 รัฏฐาภิรักษ์  31, 3 (กรกฏาคม 2532) : 19-32.
                 เทศาภิบาล  85, 5 (พฤษภาคม 2533) 24-27.

                 คุรุปริทัศน์ 15 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2533) : 28-37.

     63.  "ข้าราชการประจำตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา : น่าจะพอได้แล้ว" 
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 19 เมษายน 2532 หน้า 3. 
     64.  "ส.ส. กับ ส.ว. เหมือนแม่กากับนกกาเหว่า"
                 สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2532 หน้า 9.
   
  65.  
"ค่านิยมของข้าราชการที่ควรเป็นไปในสังคมเพื่อการพัฒนาชนบท"
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2532 หน้า 3.
                รัฏฐาภิรักษ์  31, 3 (กรกฎาคม 2532) : 33-37.
     66.  "การย้ายพรรคสมควรแล้วหรือ?"
                สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2532 หน้า 8.
     67.  "โอกาสของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ"
                 สยามรัฐ  วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2532 หน้า 3.
     68.  "การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ : วิธีการที่นำไปสู่ความสำเร็จ"
                สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2532 หน้า 3.
     69.  "พลังประชาชนกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ"
                 สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2532 หน้า 3.
     70.  "การคัดค้านภายใต้ระบอบประชาธิปไตย"
                สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2532 หน้า 9.
     71.  "จากสภาถึงมหาวิทยาลัย : ปัญหาการบริหารงานภายใต้ระบอบประชาธิปไตย"
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2532 หน้า 9.
     72.  "การเรี่ยไรในวงราชการ"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2532 หน้า 9.
     73.  "ทำไมต้องมีบทเฉพาะกาล?"
                 สยามรัฐ  วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2532 หน้า 3.
     74.  "ปฏิกริยาของสมาชิกวุฒิสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ"
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2532 หน้า 3.
     75.  "จากสังคมข้าราชการมาเป็นสังคมนักธุรกิจการเมือง"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2532 หน้า 3.
     76.  "ทำไมการพัฒนาประเทศไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร"
                 สยามรัฐ  วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2532 หน้า 9.
     77.  "ทาง 2 สาย : ระหว่างระบบอำมาตยาธิปไตยและระบบนักธุรกิจการเมือง"
                 สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2532 หน้า 3.
     78.  "แนวความคิดของระบบชนชั้นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย"
                 บทความในหนังสือ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ค่านิยมของข้าราชการไทยที่
                    เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท : สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
                  
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2532), หน้า 63-78.
     79.  "การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม :
              ศึกษาเฉพาะควายกับรถไถ"
                 บทความในหนังสือ ค่านิยมของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรค
                   ต่อการพัฒนาชนบท : สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
                  
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2532), หน้า 79-96.
     80.  "แนวความคิดความจำเป็นพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชนบทในประเทศไทย"
                 บทความในหนังสือ ค่านิยมของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
                    ชนบท : สาเหตุและแนวทางการแก้ไข 
   (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
                       โอเดียนสโตร์, 2532), หน้า 97-103.


ปี พ.ศ. 2533

     81.   "พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาบางประการของนักการเมือง"
                สยามรัฐ
 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2533 หน้า 9 และ 14.
    82. 
"ภาพรวมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
                สยามรัฐ
 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2533 หน้า 9.
    83. 
"การแปรรูปรัฐวิสาหกิจกับสหภาพแรงงาน"
                สยามรัฐ
 วันพุธที่ 31 มกราคม 2533 หน้า 9.
    84. 
"ผลดีและผลเสียของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมอุตสาหกรรม"
                สยามรัฐ
   วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2533 หน้า 9.
    85. 
"การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : หนทางสู่ความสำเร็จ" 
              
  สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2533 หน้า 3.
    86. 
"บทเรียนจากการเรียกร้องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ" 
                สยามรัฐ
  วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2533 หน้า 3.
    87. 
"การพัฒนาชนบทกับการจัดสรรเงินและการกระจายอำนาจ" 
            
   สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2533 หน้า 9.
    88. 
"ผลกระทบทางการเมืองของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก" 
                สยามรัฐ
  วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2533 หน้า 1 พิเศษ.
    89. 
"การปฏิรูประบบราชการไทย : สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข" 
                ข้าราชการ
  35, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2533) : 21-25.
                นิตยสารการท่าเรือ
   37, 380 (มีนาคม-เมษายน 2533) : 16-20.
               รัฐสภาสาร
  33, 4 (เมษายน 2533) : 16-20.
    90. 
"การพัฒนาสถาบันเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ" 
                สยามรัฐ
  วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2533 หน้า 3.
                ข้าราชการ
  37, 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2535) : 26-28.
    91. 
"การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข" 
                สยามรัฐ
  วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2533 หน้า 6.
                นิตยสารการท่าเรือ
  38, 385 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2534) : 1-6.
    92. 
"ภาพรวมค่านิยมของข้าราชการในอดีต-ปัจจุบัน" 
               รัฐสภาสาร
  37, 11 (พฤศจิกายน 2532) : 1-13.
               รัฏฐาภิรักษ์
  32, 3 (กรกฎาคม 2533) : 31-47.
               ข้าราชการ  35, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2533) : 36-48.


  ปี พ.ศ. 2534

    93.  "การพัฒนาชุมชนเมือง : สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข"
                  สยามรัฐ  วันพุธที่ 24 เมษายน 2534 หน้า 3 และ 14.
                  รัฐสภาสาร  40, 12 (ธันวาคม 2535) : 1-10.
    94.  "การบริหารการพัฒนาชุมชนเมือง"
                นิตยสารการท่าเรือ  38, 390 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2534) : 7-14.
                ข้าราชการ  35, 5 (กันยายน-ตุลาคม 2534) : 51-57.
    95.  "การพัฒนาสภาตำบลให้เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่แท้จริง :
           สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข"
                สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2534 หน้า 11.
    96.  "ภาพรวมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน "
                 สยามรัฐ  วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2534 หน้า 9.
    97.  "แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติไทยในอดีตถึงปัจจุบัน"
                 รัฎฐาภิรักษ์  33, 3 (กรกฎาคม 2534) : 21-30.
                รัฐสภาสาร  39, 8 (สิงหาคม 2534) : 39-57.
    98.  "ความคิดเห็นของกรรมการสภาตำบลและประชาชนต่อการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่น" 
                 สยามรัฐ  วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2534 หน้า 3 และ 14.
                พัฒนาชุมชน  31, 1 (มกราคม 2535) : 20-24.
                นิตยสารการท่าเรือ  39, 393 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2535) : 19-22.


 ปี พ.ศ. 2535

    99.  "การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล :
          
สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข"
                สยามรัฐ
 วันพุธที่ 8 มกราคม 2535 หน้า 5 และ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2535 หน้า 5.
               พัฒนาชุมชน
 31, 3 (มีนาคม 2535) : 13-20.
               นิตยสารการท่าเรือ
  39, 395 (กันยายน-ตุลาคม 2535) : 53-60.
               รัฐสภาสาร
 41, 3 (มีนาคม 2535) : 11-27.
   100.
"แนวทางการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย"
               สยามรัฐ
 วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2535 หน้า 10 และ
                         
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2535 หน้า 11.
               นิตยสารการท่าเรือ
 39, 394 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2535) : 23-33.
   101.
"เกียรติคุณและความเหมาะสมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534
           
และการเปรียบเทียบคุณสมบัติกับสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2531"
           
(เขียนร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.อมร รักษาสัตย์)
                สยามรัฐ
 ลงพิมพ์ติดต่อกันหลายวัน
               
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2535 หน้า 11,
              
 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 หน้า 11,
          
      วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2535 หน้า 11,
          
      วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 หน้า 11,
             
  วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 หน้า 11, และ
          
      วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2535 หน้า 11.
                รัฐสภาสาร
 40, 3 (มีนาคม 2535) : 1-29.
                มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
 10, 1 (พฤษภาคม 2535 - ตุลาคม 2535) : 94-110.
   102.
"เปรียบเทียบการกำจัดขยะของชุมชนเมืองหรือเทศบาลด้วยวิธีขุดฝังกลบ
           
กับการใช้เครื่องจักรเผาขยะที่ทันสมัย"
                สยามรัฐ
  วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2535 หน้า 9 และ 14.
                นิตยสารการท่าเรือ
   39, 396 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2535) : 21-28.
                รัฐสภาสาร
  41, 1 (มกราคม 2536) : 27-36.
           
     (การกำจัดขยะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของสังคม).
   103.
"การพัฒนาชุมชนเมือง (สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข)" 
                รัฐสภาสาร
  40, 12 (ธันวาคม 2535) : 1-10.


 ปี พ.ศ. 2536

    104.  "การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล : สาเหตุ ปัญหา
              และแนวทางแก้ไข"
                  รัฐสภาสาร  41, 3 (มีนาคม 2536) : 11-27.


ปี พ.ศ. 2537

   105.  "รัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบฉบับสำคัญ"
                  รัฐสภาสาร  42, 4 (เมษายน 2537) : 1-59.
    106.  "เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเปรียบเทียบ"
                  รัฐสภาสาร  42, 7 (กรกฎาคม 2537) : 27-46.
                  นิตยสารการท่าเรือ  41, 404 (มีนาคม-เมษายน 2537) : 15-23. (ฉบับที่ 1)
                  นิตยสารการท่าเรือ  41, 405 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2537) : 23-37. (ฉบับที่ 2)
    107.  "แนวทางการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย"
                  รัฐสภาสาร  39, 8 (สิงหาคม 2537) : 31-47.
    108.  "การรับสัมปทานหรือการเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนระหว่าง
              หน่วยงานของรัฐกับสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"
                  รัฐสภาสาร  42, 11 (พฤศจิกายน 2537) : 73-82.
                   นิตยสารการท่าเรือ  42, 410 (มีนาคม-เมษายน 2538) : 9-16.
    109.  "รายงานผลการวิจัยเรื่อง การจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในอนาคต : กรณีศึกษา
              จังหวัดนนทบุรี นครราชสีมา และระนอง "
                  รัฐสภาสาร  42, 1 (พฤศจิกายน 2537) : 47-60.
                  นิตยสารการท่าเรือ  42, 409 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2538) : 13-23.


ปี พ.ศ. 2538

   110.  "การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอัฟริกาใต้"
                 รัฐสภาสาร  43, 5 (พฤษภาคม 2538) : 61-78.
   111.  "การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้"
                 รัฐสภาสาร  43, 6 (มิถุนายน 2538) : 64-108.
   112.  "การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอัฟริกาใต้"
                 รัฐสภาสาร  43, 5 (พฤษภาคม 2538) : 61-78.
   113.  "การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้"
                 รัฐสภาสาร  43, 6 (มิถุนายน 2538) : 64-108.
   114.  "รัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบฉบับสำคัญ
             (รวมรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2538)"
                 รัฐสภาสาร  43, 8 (สิงหาคม 2538) : 1-71.
   115.  "เปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและรูปแบบกรุงเทพมหานคร"
                 รัฐสภาสาร  43, 10 (ตุลาคม 2538) : 1-52.


ปี พ.ศ. 2539

   116.  "แนวคิดการพัฒนาการบริหารท้องถิ่นรูปแบบกรุงเทพมหานคร"
                 รัฐสภาสาร  44, 4 (เมษายน 2539) : 15-71.
                 รัฏฐาภิรักษ์  40, 1 (มกราคม-มีนาคม 2540) : 41-57. (ส่วนที่หนึ่ง)
                 รัฏฐาภิรักษ์  40, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2540) : 35-56. (ส่วนที่สอง)
   117.  "ความหมาย องค์ประกอบ การจัดทำ และศักดิ์ของกฎหมาย"
                 รัฐสภาสาร  44, 9 (กันยายน 2539) : 1-40.
   118.  "การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
              ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย" (ตอนที่ 1)            
                 รัฐสภาสาร  44, 12 (ธันวาคม 2539) : 49-92.


 ปี พ.ศ. 2540

   119.  "การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
             ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย" (ตอนที่ 2)
                 รัฐสภาสาร  45, 1 (มกราคม 2540) : 60-157.
   120.  "ผู้ว่าราชการจังหวัด : วิเคราะห์เปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย"
                 รัฐสภาสาร  45, 4 (เมษายน 2540) : 1-77. (ส่วนที่ 1)
                 รัฐสภาสาร  45, 10 (ตุลาคม 2540) : 97-127. (ส่วนที่ 2)
                 รัฐสภาสาร  45, 11 (พฤศจิกายน 2540) : 69-122. (ส่วนที่ 3)
   121.  "รายงานผลการวิจัย เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด : วิเคราะห์เปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา
             ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย" (ส่วนที่ 1)
                รัฎฐาภิรักษ์  40, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2540) : 46-70.
   122.  "ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบผู้ว่าราชการจังหวัดของสหรัฐอเมริกา
             ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น"
                 พัฒนบริหารศาสตร์  37, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2540) : 91-120.
   123.   "ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบผู้ว่าราชการจังหวัดของสหรัฐอเมริกา
             ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น"
                 ธรรมศาสตร์  23, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2540) : 112-144.


ปี พ.ศ. 2541

   124.  "รายงานผลการวิจัย เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด : วิเคราะห์เปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา
          
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย" (ส่วนที่ 2)
              
รัฎฐาภิรักษ์  41, 1 (มกราคม-มีนาคม 2541) : 31-56.
                 
ข้าราชการ  43, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2541) : 45-53.
  125.  "ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และวิวัฒนาการของกฎหมายภาษีสรรพสามิต"
               รัฐสภาสาร
 46, 2 (กุมภาพันธ์ 2541) : 30-91.
  126. 
"วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับ
          
รัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ"
               ธรรมศาสตร์
 24, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2541) : 66-110.
  127. 
"วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับ
           
รัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ" (ส่วนที่ 1)
               รัฐสภาสาร
 46, 12 (ธันวาคม 2541) : 1-76.


   ปี พ.ศ. 2542

  128.  "วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับ
           
กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ" (ส่วนที่ 2)
               รัฐสภาสาร
 47, 1 (มกราคม 2542) : 13-133.
  129. 
"ศาลปกครองในประเทศอังกฤษ : รูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงาบุคคล"
               รัฏฐาภิรักษ์
 41, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2542) : 25-40.
  130. 
"วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับ
              รัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ"
                 
รัฏฐาภิรักษ์  41, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2542) : 67-78.
  131.  
"ผู้ว่าราชการจังหวัด : วิเคราะห์เปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย"
                 
รัฐสภาสาร  47, 4 (เมษายน 2543) : 1-140. (ส่วนที่ 4)
  132. 
"ศาลปกครองไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
           
และการบริหารงานบุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี"
                
พัฒนบริหารศาสตร์  39, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2542) : 47-70.
               
รัฐสภาสาร  47, 8 (สิงหาคม 2542) : 1-38.
  133. 
"วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ" (ส่วนที่ 1)
                
รัฐสภาสาร  47, 11 (พฤศจิกายน 2542) : 9-100.


ปี พ.ศ. 2543

  134.  "วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ" (ส่วนที่ 2)
              
 รัฐสภาสาร  48, 2 (กุมภาพันธ์ 2543) : 1-84.
  135. 
"ประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนได้รับหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว 2 ปี"
               
รัฐสภาสาร  48, 6 (มิถุนายน 2543) : 1-10.
  136. 
"ผู้ว่าราชการจังหวัด : วิเคราะห์เปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย"
                
รัฐสภาสาร  48, 7 (กรกฎาคม 2543) : 21-59. (ส่วนที่ 5)
  137. 
"ผู้ว่าราชการจังหวัด : วิเคราะห์เปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย"
                
รัฐสภาสาร  48, 8 (สิงหาคม 2543) : 61-112. (ส่วนที่ 6)
  138. 
"ผู้ว่าราชการจังหวัด : วิเคราะห์เปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย"
              
 รัฐสภาสาร  48, 9 (กันยายน 2543) : 73-140. (ส่วนที่ 6 จบ)
  139. 
"วิธีพิจารณาวินิจฉัยและตีความรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและของไทย"
                
ศาลรัฐธรรมนูญ  2, 5 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2543) : 37-68.
  140. 
"วิธีการพิจารณาวินิจฉัยและตีความรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาและของไทย"
               
รัฐสภาสาร  48, 10 (ตุลาคม 2543) : 45-78.
  141. 
"ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศสหรัฐอเมริกา"
                
รัฐสภาสาร  48, 11 (พฤศจิกายน 2543) : 99-147.


 ปี พ.ศ. 2544

  142.  "เกียรติคุณและความเหมาะสมของผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเพื่อ
           รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พ.ศ.2544 "
                 สุโขทัยธรรมาธิราช  14, 1 (มกราคม-เมษายน 2544) : 80-92.
                 รัฐสภาสาร  49, 2 (กุมภาพันธ์ 2544) : 81-121.
  143.  "ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส"
                 รัฐสภาสาร  49, 6 (มิถุนายน 2544) : 75-102.
  144.  "ศาลรัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการ
            บริหารงานบุคคล กับ ศาลรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุ่น"
                 รัฐสภาสาร  49, 7 (กรกฎาคม 2544) : 95-125.
                
รัฏฐาภิรักษ์  43, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2542) : 62-87.
                
พัฒนบริหารศาสตร์   41, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2544) : 39-77.
  145.  "ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศเยอรมนี"
                 รัฐสภาสาร  49, 9 (กันยายน 2544) : 9-44.
  146.  "บทวิเคราะห์ผู้ว่าฯ ซีอีโอ (1) เวทีทัศนะ"
                 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ  วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2544 (ตอนที่ 1) ปีที่ 12
                       ฉบับที่ 3433 (3431) หน้า 9.
            "บทวิเคราะห์ผู้ว่าฯ ซีอีโอ (2) เวทีทัศนะ"
                 หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ  วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2544 (ตอนที่ 1) ปีที่ 12
                      ฉบับที่ 3434 (3432) หน้า 9.


 ปี พ.ศ. 2545

  147.  "บทวิเคราะห์ผู้ว่าฯ ซีอีโอ (CEO.)"
                รัฏฐาภิรักษ์  43, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2544) : 33-40.
               
รัฐสภาสาร   50, 1 (มกราคม 2545) : 1-10.
               
พัฒนบริหารศาสตร์   42, 1 (2545) : 81-96.
                สุโขทัยธรรมาธิราช  15, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2545) : 82-89.
  148.  "การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1 (วิเคราะห์
            คำวินิจฉัย ป2541-2543)"
                รัฐสภาสาร  50, 3 (มีนาคม 2545) : 33-85.
                 พัฒนบริหารศาสตร์  43, 1 (2546) : 131-185.
                
ศาลรัฐธรรมนูญ  4, 10 (มกราคม-เมษายน 2545) : 29-90.
  149.  "โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคลของศาลรัฐธรรมนูญในอังกฤษ"
                 รัฐสภาสาร  50, 8 (สิงหาคม 2545) : 54-86.
  150.  "การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นของอังกฤษ"
                
รัฐสภาสาร  50, 11 (พฤศจิกายน 2545) : 1-44.


ปี พ.ศ. 2546

  151.  "การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง"
                   รัฐสภาสาร  51, 2 (กุมภาพันธ์ 2546) : 7-61. (ตอนที่ 1)
                  รัฐสภาสาร  51, 4 (เมษายน 2546) : 56-97. (ตอนที่ 2) 
  152. 
"ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ 
            ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด"
                
การจัดการสมัยใหม่  1 (กรกฎาคม 2546) : 54-80
                
สุโขทัยธรรมาธิราช  16, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2546) : 96-111.
                 พัฒนบริหารศาสตร์   ฉบับพิเศษ 1/2547 : 177-208.
                รัฐสภาสาร  52, 1 (มกราคม 2547) : 132-156.
  153.  "ข้อสังเกตที่เป็นด้านลบของผู้ว่า ฯ ซีอีโอ (CEO.)"
                 มติชน วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2546  หน้า 6.
  154.  "ผู้ว่าฯ ซีอีโอด้านลบ"
               
รัฐสภาสาร  51, 9 (กันยายน 2546) : 27-42.
                 รัฏฐาภิรักษ์  45, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2546) : 62-74.
                
บทความในหนังสือ ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : ผู้ว่้าราชการจังหวัด
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ
                   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร :
                       สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2547), หน้า 283-298.

  155.  "การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 2 (วิเคราะห์
            คำวินิจฉัย ป2543-2544)"
                 รัฐสภาสาร  51, 10 (ตุลาคม 2546) : 64-94. (ตอนที่ 1)
                 รัฐสภาสาร  51, 11 (พฤศจิกายน 2546) : 126-148. (ตอนที่ 2)
  156.   "แนวโน้มของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย"
                 
สยามรัฐ  วันจันทร์ที่ 22 - วันเสาร์ที่ 27, วันจันทร์ที่ 29 -
                               
วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2546 หน้า 2.
                 รัฐสภาสาร  52, 12 (ธันวาคม 2547) : 17-47.
  157. 
"ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ"
               
รัฏฐาภิรักษ์  45, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2546) : 30-41.


ปี พ.ศ. 2547

  158.  "เทคนิคการเขียนงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์"
               
การจัดการสมัยใหม่  2, 1 (กุมภาพันธ์ 2547) : 75-85.
                
บทความในหนังสือ แนวทางการตอบข้อสอบและกรอบแนวคิดทาง
                    สังคมศาสตร์  
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2548), หน้า 71-81.

  159.  "ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
            และการปฏิรูประบบราชการ"
               
รัฏฐาภิรักษ์  46, 1 (มกราคม-มีนาคม 2547) : 15-27.

  160.  "ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ"
               
รัฐสภาสาร  52, 3 (มีนาคม 2547) : 116-142.
      
         รัฏฐาภิรักษ์  46, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2547) : 13-32.
              สุโขทัยธรรมาธิราช  17, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2547) : 22-37.
                
ศาลรัฐธรรมนูญ  6, 18 (กันยายน-ธันวาคม 2547) : 28-51.
  161.  "แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
            (พ.ศ. 2540) และรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ"
                
ศาลรัฐธรรมนูญ  6, 17 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2547) : 27-65.
                รัฐสภาสาร  53, 2 (กุมภาพันธ์ 2548) : 1-58.
  162. 
"การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 3 (วิเคราะห์
            คำวินิจฉัย ปี 2545)"

             
รัฏฐาภิรักษ์  46, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2547) : 24-43.
                 สุโขทัยธรรมาธิราช 17, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2547) : 17-29.
   163.  "การปฏิรูประบบราชการไทยในช่วงปี 2544-2547 และแนวโน้ม"
             
รัฏฐาภิรักษ์  46, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2547) : 59-63.
   164.  "แนวคิด โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : การ
             ดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางการพัฒนา"
                  สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 
                                   ปีที่ 51 ฉบับที่ 30 (วันที่ 17-23 ธันวาคม 2547) : 6-7;
                                   ปีที่ 51 ฉบับที่ 31 (วันที่ 24-30 ธันวาคม 2547) : 38-39;
                                   ปีที่ 51 ฉบับที่ 32 (วันที่ 31 ธันวาคม-6 มกราคม 2548) : 38-39;
                                   ปีที่ 51 ฉบับที่ 33 (วันที่ 7-13 มกราคม 2548) : 38-39;
                                   ปีที่ 51 ฉบับที่ 34 (วันที่ 14-20 มกราคม 2548) : 38-39;
                                   ปีที่ 51 ฉบับที่ 35 (วันที่ 21-27 มกราคม 2548) : 38-39;
                                   ปีที่ 51 ฉบับที่ 36 (วันที่ 28 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2548) : 38-39.

              "สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : แนวคิด โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
             การดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางการพัฒนา"

                จุลนิติ  2, 2 (มีนาคม-เมษายน 2548) : 29-46.


ปี พ.ศ. 2548

   165.  "กระบวนการยุติธรรมกับการบริหารราชการไทย"
                
รัฐสภาสาร  53, 4 (เมษายน 2548) : 53-78.

   166.  "
แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของการบริหารการพัฒนา"
                
รัฐสภาสาร  53, 6 (มิถุนายน 2548) : 1-24.
   167.  "อำนาจของรัฐสภากับการบริหารราชการไทย"
                
รัฐสภาสาร  53, 9 (กันยายน 2548) : 12-72.


ปี พ.ศ. 2549

   168.  "การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ" (22 หน้า)
               
 โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
   169.  "ความหมายของการพัฒนาและแนวคิดพื้นฐาน" (43 หน้า)
               
 โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
   170 "แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประยุกต์ และการพัฒนา(74 หน้า)

                 โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
   171"
แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ"
(10 หน้า)
              
   โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
   172"
ความหมายและขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์" (33 หน้า)
                 โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com


ปี พ.ศ. 2550

   173.  "การบริหารการพัฒนา : แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ และตัวแบบการประยุกต์" (31 หน้า)
                 โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
   
174"การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน" (34 หน้า)
                 รัฐสภาสาร  55, 4 (เมษายน 2550) : 21-60.
                
รัฏฐาิรักษ์  49, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2550) : 56-81.

   175"แนวทางการวิเคราะห์การบริหารโครงการ" (21 หน้า)
              
   โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
   176"การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม : แนวคิด ปัญหา และการพัฒนา" (54 หน้า)
              
   โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
   177"การวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายของการบริหาร การจัดการ การบริหารการพัฒนา
            และการบริหารจัดการ" (57 หน้า)
                 รัฐสภาสาร  56, 3 (มีนาคม 2551) : 83-102.
                 รัฏฐาิรักษ์  49, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2550) : 84-95.
   178"การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" (40 หน้า)
                 โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ
www.wiruch.com


                                                                       ปี พ.ศ. 2551

   179"แนวทางการเขียนบทสรุปและการวิเคราะห์รายงาน : การนำเสนอระบบความคิดในรายงาน" (36 หน้า)
                 รัฏฐาิรักษ์  50, 1 (มกราคม-มีนาคม 2551) : 33-57.
              
   โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
  180. "การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ : การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด" (80 หน้า)
               รัฏฐาภิรักษ์  50, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2551) : 7-28.
                 รัฐสภาสาร  56, 11 (พฤศจิกายน 2551) : 81-115.

                 โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ
www.wiruch.com


                                                                      ปี พ.ศ. 2552
 

  181. "เทคนิคการสร้างและการผสมผสานกรอบแนวคิดทางวิชาการ" (31 หน้า)
                 รัฏฐาิรักษ์  51, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2552) : 63-90.
              โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
  182. "
เทคนิคการเขียนกระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหา" (12 หน้า)
                 รัฏฐาิรักษ์  51, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2552) : 39-50.
              โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
  183. "
เทคนิคการเขียนแบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์" (10 หน้า)
                 รัฏฐาิรักษ์  51, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2552) : 77-86.
              โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com


            ปี พ.ศ. 2553

 

184. "การนำแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หน่วยงาน และกฎหมาย
         มาใช้ในการอ้างอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
" (64 หน้า)
                  รัฐสภาสาร  58, 9 (กันยายน 2553) : 100-126.
              โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
185.  "
แนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร์และการบริหารยุทธศาสตร์" (22 หน้า)
                  รัฐสภาสาร  58, 11 (พฤศจิกายน 2553) : 69-94.
              โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
186"
แนวทางและเทคนิคการเขียนรายงาน" (14 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
187.  "
ตัวอย่างการเขียนรายงาน" (15 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
 


            ปี พ.ศ. 2554
 

188.  "การสร้างกรอบแนวคิด 2 แบบสำหรับการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์" (6 หน้า) 
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
189.  "
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์" (22 หน้า) 
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
190.  "
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
          และแผนที่ทางยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด
" (19 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
191.  "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์" (17 หน้า)

                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
 


            ปี พ.ศ. 2555

192.  "แนวทางและเทคนิคการเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์" (11 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com


                                                                                                                         ปี พ.ศ. 2558

193.  บทความงานวิจัย เรื่อง "ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่กฎหมายยาเสพติดของกรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (19 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com

194บทความงานวิจัย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและตัวแบบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่กฎหมายยาเสพติดของ
          กรุงเทพมหานครตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
" (20 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com

195บทความงานวิจัย เรื่อง "การเปรียบเทียบและแนวโน้มการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่กฎหมายยาเสพติดของกรุงเทพมหานครตาม
          ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
" (18 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com


  ปี พ.ศ. 2559

196.  บทความงานวิจัย เรื่อง "ประสิทธิภาพและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (19 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com

197.  บทความงานวิจัย เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและตัวแบบการบริหารจัดการเพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
" (19 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com

198.  บทความงานวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญทำให้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสำเร็จแนวโน้ม และข้อเสนอแนะ
" (14 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com

199.  บทความงานวิจัย เรื่อง "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (17 หน้า)
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com


  ปี พ.ศ. 2560

200.  บทความงานวิจัย เรื่อง "ศักยภาพในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนของเทศบาล
          ในจังหวัดสมุทรปราการตามแนวคิด PANT-ITERMS
" (20 หน้า)
                 
วารสารมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560), หน้า 108-121.
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ
www.wiruch.com


  ปี พ.ศ. 2561

201.  บทความงานวิจัย เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อทำเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนของกรุงเทพมหานคร
          ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล
" (Digital Era Administration Concept) (23 หน้า)

               วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย ฟาฏอนี  ปีที่ 13 ฉบับที่ 25  (ฉ. ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561), หน้า 161-181.
                โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com

202บทความงานวิจัย เรื่อง "การบริหารจัดการยุคดิจิทัลที่มีผลต่อการให้บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน" (24 หน้า)

              วารสารมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 15 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561), หน้า 370-383.
              ฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com


  ปี พ.ศ. 2562

203. บทความวิจัย เรื่อง "ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการให้บริการประชาชนสำหรับการบริหารจัดการยุคดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร" (17 หน้า)

            วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย ฟาฏอนี  ปีที่ 14 ฉบับที่ 27  (ฉ. ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562), หน้า 219-237.
              โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com


  ปี พ.ศ. 2563

204. บทความวิจัย เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อให้บริการประชาชนตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล" (20 หน้า)
            วารสารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563).
            
 โฮมเพจ หรือหน้าแรกของ www.wiruch.com
205. บทความวิจัย เรื่อง ".................................."   

 

 

 

 


ย้อนกลับไปหน้าแรกของเมนูนี้

.