WWW.WIRUCH.COM 

ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย


  1.  หลักการพัฒนาชุมชน : บทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาชนบท (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2529), 84 หน้า.


  2.  การพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดนักปรัชญาตะวันตก (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โเดียนสโตร์, 2529), 210 หน้า. 


  3.  ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาชุมชน (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โเดียนสโตร์, 2530), 79 หน้า. 


  4.  การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ : การพัฒนาชุมชนตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยและคอมมิวนิส (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2531), 390 หน้า.


  5.  หลักการพัฒนาชุมชน : การพัฒนาชุมชนประยุกต์ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2532), 125 หน้า.


  6.  ค่านิยมของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท : สาเหตุและแนวทางแก้ไข (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2532), 104 หน้า.


  7.  การเข้าทรงและร่างทรง : ความเชื่อ พิธีกรรม และบทบาทที่มีต่อสังคม (เขียนร่วมกับ นิภาวรรณ วิรัชนิภาวรรณ) (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2532), 138 หน้า.


  8.  การบริหารการพัฒนาชนบทเปรียบเทียบ : การบริหารการพัฒนาชนบทตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ความจำเป็นพื้นฐาน และโครงการอีสานเขียว (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2534), 145 หน้า.


  9.  การบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : บทบาทขององค์กรในท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2535), 198 หน้า.


  10.  การบริหารงานพัฒนาชนบท : การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานพัฒนาของสภาตำบล : สาเหตุ ปัญหา และแนวทางแก้ไข (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2536), 320 หน้า.


     11.  ชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) จำนวน 22 หน่วย
         11.1   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (2539), หน้า 1-67.
         11.2   การวิจัยทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (2539), หน้า 209-265.
         11.3   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย (2541), หน้า 1-77.
         11.4   หลักการและวิวัฒนาการของกฎหมายภาษีสรรพสามิต (2541), หน้า 82-123.
         11.5   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพลวัตการเมืองไทย (2544), หน้า 347-409.
         11.6   การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (2544), หน้า 377-448.
         11.7   เทศบาล (2546), หน้า 117-182.                                                       
         11.8   ความรู้พื้นฐานและภาพรวมของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ (2547), หน้า 1-55.
    
     11.9   ปัญหา แนวทางแก้ไข และแนวโน้มของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย (2547), หน้า 331-394.
         11.10
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) และรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ (2547), หน้า 1-92.

         11.11 การศึกษาการบริหารโครงการของไทย (2547), หน้า 463-560.
         11.12 ความสัมพันธ์อำนาจนิติบัญญัติกับการบริหารราชการไทย (2547), หน้า 237-291.
         11.13 ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจตุลาการกับการบริหารราชการไทย (2547), หน้า 337-409.   
         11.14 แนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา (2548), หน้า 1-84.
         11.15 ปัญหา แนวทางการพัฒนา และแนวโน้มของการบริหารการพัฒนา (2548),
 หน้า 357-435.
         11.16 ตัวแปรและการวัด (2548), หน้า 53-93.
         11.17 การจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (2551), หน้า 1-68.
         11.18 การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมในชุมชน (2551), หน้า 1-58.
         11.19 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารงานทั่วไป (2553), หน้า 1-124.
         11.20 นวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ (2554), หน้า 1-103.
         11.21 การบริหารยุทธศาสตร์ของต่างประเทศ (2554), หน้า 1-43.
         11.22 ภาพรวมการบริหารยุทธศาสตร์และการเปรียบเทียบการบริหารยุทธศาสตร์ (2554), หน้า 1-61.


  12.  การบริหารเมืองหลวงและการบริหารส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบ : อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2541), 300 หน้า.


  13.  ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), 552 หน้า.


  14.  วิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2542), 177 หน้า.


  15.  ศาลปกครองไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคล กับศาลปกครองอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมน (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2542), 579 หน้า. (ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2544 จากสภาวิจัยแห่งชาติ).


  16.  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : พิทักษ์หรือทำลายรัฐธรรมนูญ จากการวินิจฉัยสภาพของการเป็นรัฐมนตร (เขียนร่วมกับ ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์) (กรุงเทพมหานคร : การันต์ การพิมพ์, 2543), 231 หน้า.


  17.  วิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 6 คำวินิจฉัยที่สำคัญ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544), 130 หน้า.


  18.  การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ฟอร์เพซ, 2544), 151 หน้า.


  19.  ศาลรัฐธรรมนูญไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคลกับศาลรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุ่น (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544), 516 หน้า.


  20.  การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่ 1, ปี 2545 จัดพิมพ์ไว้ในเล่มเดียว คือ เล่มที่ 1 ส่วนที่ 1 ตั้งแต่คำวินิจฉัยที่ 1/2541 ถึง คำวินิจฉัยที่ 31/2543 จำนวน 101 เรื่อง) (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), 1,369 หน้า. (เป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัย)ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาเซีย และสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน ในปี 2544 เป็นเวลา 1 ปี.


  21.  การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกอังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), 407 หน้า.


  22.  การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรูปการเมือง (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2546), 210 หน้า.


  23.  ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2546), 280 หน้า; และ (พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2547), 298 หน้า.


  24.  การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาล และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่ 2, ปี 2546 จัดพิมพ์ไว้ใน 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ส่วนที่ 2, เล่มที่ 2 ส่วนที่ 1, เล่มที่ 2 ส่วนที่ 2, และเล่มที่ 2 ส่วนที่ 3 ตั้งแต่คำวินิจฉัยที่ 32/2543 ถึง คำวินิจฉัยที่ 51/2544 จำนวน 84 เรื่อง) (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2546), 1,699 หน้า. (เป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัย) ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาเซีย และสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน ในปี 2545 เป็นเวลา 1 ปี(โครงการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง ปีที่ 2).


  25.  ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2547), 155 หน้า.


  26.  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย : ปัญหาแนวทางแก้ไข และแนวโน้มของกฎหมายในอนาค (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2547), 140 หน้า.


  27.  การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่ 3, 2547 จัดพิมพ์ไว้ใน เล่ม คือ เล่มที่ 3 ส่วนที่ 1, เล่มที่ 3 ส่วนที่ 2, และเล่มที่ ส่วนที่ ตั้งแต่คำวินิจฉัยที่ 1/2545 ถึง ควินิจฉัยที่ 64/2545 รวม 64 เรื่อง) (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2547), 1,410 หน้า. (เป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิอาเซีย สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน และ มูลนิธิ ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์ ในปี 2546 เป็นเวลา 1 ปี (โครงการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง ปีที่ 3).


  28.  แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) และรัฐธรรมนูญฉบับสำคัญ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2547), 176 หน้า.


  29.  การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2548), 177 หน้า.


  30.  แนวทางการตอบข้อสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2548), 99 หน้า.


  31.  การวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่ 4, 2548 จัดพิมพ์ไว้ใน 2 เล่ม คือ เล่มที่ 4 ส่วนที่ 1 และเล่มที่ ส่วนที่ 2 ตั้งแต่คำวินิจฉัยที่ 1/2546 ถึง ควินิจฉัยที่ 52/2546 รวม 52 เรื่อง) (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2548), 1,583 หน้า. (เป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัย) ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิอาเซีย และมูลนิธิ ศ.ดร.อมร รักษาสัตย์ ในปี 2547 เป็นเวลา 1 ปี (โครงการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง ปีที่ 4).


    32.  แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประยุกต์ และการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2549), 150 หน้า; และ (พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2552), 150 หน้า.


  33 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและกระบวนการ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2549), 275 หน้า. 


  34.  การพัฒนาเมืองและชนบทประยุกต์ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2549), 297 หน้า; และ (พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2551), 312 หน้า.


  35.  การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2550), 322 หน้า.


  36.  การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2550), 218 หน้า.


  37.  การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ : การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เ้พซ, 2552), 158 หน้า.


  38. หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงาน (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2553), 248 หน้า; และ (พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2556), 282 หน้า.
             
   39. การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2555), 549 หน้า. 
 


             40. การบริหารจัดการตามแนวคิดตะวันออก (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2557), 347 หน้า.
              41. 50
แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการ และการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2559), 310 หน้า.
              42. การบริหารจัดการยุคดิจิทัล
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2561), 390 หน้า.
 


43. ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2563), 280 หน้า.

 


                                                        
 


ย้อนกลับไปหน้าแรก

.