เทคนิคการสร้างและการผสมผสานกรอบ
     แนวคิด
ทางวิชาการ  
การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ
กระบวนการยุติธรรมกับการบริหาร
    ราชการไทย
 
แนวโน้มของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
    ราชการไทย

การบริหารการพัฒนา :  แนวคิด ความหมาย
     ความสำคัญ
และตัวแบบการประยุกต์
ผู้ว่าซีอีโอด้านลบ
การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ :
    การวิเคราะห์
เปรียบเทียบตัวชี้วัด
 
การนำแนวคิดการบริหารจัดการของนัก
    วิชาการ หน่วยงาน และกฎหมายมาใช้ใน
    การอ้างอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
 
เทคนิคการเขียนแบบสอบถามสำหรับการทำ
    วิจัยหรือวิทยานิพนธ์

แนวทางการสมัครเรียนปริญญาโท 
เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือ
     วิทยานิพนธ์
   
แนวทางการตอบข้อสอบและกรอบแนวคิด
    ทางสังคมศาสตร์
 

WWW.WIRUCH.COM

 

                                                                          ขอต้อนรับสู่ WIRUCH.COM                                                        การให้บริการทางวิชาการฟรี                                  โปรดคลิ๊คที่เมนูต่าง ๆ                                  และดาวน์โหลดข้อมูลทางวิชาการด้านการเมือง                                  การปกครอง  การบริหาร                                  การพัฒนา  และกฎหมาย                                  หรือติดต่อทางอีเมล์                                 wiruch@wiruch.com                                  เพื่อขอรับข้อมูลทางวิชาการฟรี 

              
                            
            

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
     2550)

การบริหารจัดการตามแนวทาง
    คุณธรรม :
แนวคิด ปัญหา และการ   
   
พัฒนา
 

การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจ
    พอเพียงในชุมชน

การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม
    และ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การ
    ประยุกต์
และการพัฒนา
 

แนวคิดและความหมายของการบริหาร
    และการบริหาร
การจัดการ

ความหมายของการพัฒนาและแนวคิด
    พื้นฐาน
ความหมายและขอบเขตของ
    รัฐประศาสนศาสตร์

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายของ
    การบริหาร
การจัดการ การบริหารการ
   พัฒนา และการบริหารจัดการ

แนวทางการสอบทุนเล่าเรียนหลวง
ค้นหาหนังสือจาก 40 ห้องสมุด และลิงค

  Counter Health Directory

                      จำนวนครั้งที่เข้าชม
                ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2546
                 เฉลี่ยวันละ 500 ครั้ง (คน)

           คำกลอนครบรอบปี wiruch.com 
 
   ปีที่ 1 (2547), ปีที่ 2 (2548), ปีที่ 3 (2549),
   
ปีที่ 4 (2550), ปีที่ 5 (2551), ปีที่ 6 (2552)
    
ปีที่ 7 (2553) ป.โทป.ตรี 
    ปีที่ 8 (2554), ปีที่ 9 (2555)
    
ปีที่10(2556), ปีที่11(2557)
    
         "เล่าตำนาน วันวานสู่วันนี้
         วันแห่งความสุขและความสำเร็จ"

         "wirmpa1-7 รวมพลังศรัทธา"
         "wirmpa1-7 โปรดช่วยกันดูแลคนดี"
         
"
wirmpa1-7 อย่าปล่อยมือ"

                    
                             


                         
           
        

บทคัดย่อของนักศึกษาปริญญาโท mpa1,
     mpa2, mpa3, mpa4, mpa5, mpa6, mpa7   
ภาพของนักศึกษา mpa1, mpa2, mpa3,
    mpa4
ภาพและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
    ของนักศึกษา
  
     
wirmpa5,
wirmpa6, wirmpa7 
ตารางเปรียบเทียบหัวข้อวิทยานิพนธ์
    ผู้วิจัย กรอบแนวคิด
และกลุ่มตัวอย่าง
    ของนักศึกษา mpa1-7 รวม 105 คน

ตารางเปรียบเทียบหัวข้อวิทยานิพนธ์   
     และภาพ mpa1-7

เงื่อนไขการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
แนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร์
    และการบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic   
    Administration)

กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการกำหนด   
    วิสัยทัศน์

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร 
     ยุทธศาสตร์

      
                   

        
         ค้นหาใน www.wiruch.com
        
ค้นหาใน www.google.com             
                                   
                  

       

    
 


 
  หรือ update ทุก 3 วัน โดย updated เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2559 08:21
Copyright ® www.wiruch.com

.