เทคนิคการสร้างและการผสมผสานกรอบแนวคิด
    
ทางวิชาการ  

การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ
กระบวนการยุติธรรมกับการบริหารราชการไทย
 
แนวโน้มของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
การบริหารการพัฒนา :  แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ
     
และตัวแบบการประยุกต์      
          
ผู้ว่าซีอีโอด้านลบ
การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ : การวิเคราะห์
     
เปรียบเทียบตัวชี้วัด
 
การนำแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หน่วยงาน และ
      กฎหมายมาใช้ในการอ้างอิงสนับสนุนผลงานทางวิชาการ
 
เทคนิคการเขียนแบบสอบถามสำหรับการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
แนวทางการสมัครเรียนปริญญาโท 
เทคนิคการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์   
แนวทางการตอบข้อสอบและกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร์

WWW.WIRUCH.COM

 

                                                                          ขอต้อนรับสู่ WIRUCH.COM                                                        การให้บริการทางวิชาการฟรี                                  โปรดคลิ๊คที่เมนูต่าง ๆ                                  และดาวน์โหลดข้อมูลทางวิชาการด้านการเมือง                                  การปกครอง  การบริหาร                                  การพัฒนา  และกฎหมาย                                  หรือติดต่อทางอีเมล์                                 wiruch@wiruch.com                                  เพื่อขอรับข้อมูลทางวิชาการฟรี 

              

                            

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550)
การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม :
   
 แนวคิด ปัญหา และการพัฒนา 
การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    ในชุมชน

การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและ
   
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : การประยุกต์
    
และการพัฒนา
 

แนวคิดและความหมายของการบริหารและ
    การบริหารการจัดการ

ความหมายของการพัฒนาและแนวคิดพื้นฐาน
ความหมายและขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความหมายของการบริหาร
   
การจัดการ การบริหารการพัฒนา และการบริหารจัดการ
แนวทางการสอบทุนเล่าเรียนหลวง
ค้นหาหนังสือจาก 40 ห้องสมุด และลิงค


  Counter Health Directory

                      จำนวนครั้งที่เข้าชม
                ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2546
                 เฉลี่ยวันละ 500 ครั้ง (คน)


           คำกลอนครบรอบปี wiruch.com 
 
   ปีที่ 1 (2547), ปีที่ 2 (2548), ปีที่ 3 (2549),
    
ปีที่ 4 (2550), ปีที่ 5 (2551)
,
ปีที่ 6 (2552),
              
ปีที่ 7 (2553) ป.โทป.ตรี 
               ปีที่ 8 (2554), ปีที่ 9 (2555)
              
ปีที่10(2556), ปีที่11(2557)

    
              "เล่าตำนาน วันวานสู่วันนี้
               วันแห่งความสุขและความสำเร็จ"


               "wirmpa1-7 รวมพลังศรัทธา"
            "wirmpa1-7 โปรดช่วยกันดูแลคนดี"
                 "
wirmpa1-7 อย่าปล่อยมือ"

                         
                         

                                   
 


                         
        

บทคัดย่อของนักศึกษาปริญญาโท mpa1, mpa2 ,
     
mpa3, mpa4, mpa5, mpa6, mpa7    
ภาพของนักศึกษา mpa1, mpa2, mpa3, mpa4
ภาพและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา   
     
wirmpa5,
wirmpa6, wirmpa7 
ตารางเปรียบเทียบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัย กรอบแนวคิด
      และกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา mpa1-7 รวม 105 คน
ตารางเปรียบเทียบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และภาพ mpa1-7

เงื่อนไขการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
แนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร์และการบริหาร
      ยุทธศาสตร์ (
Strategic Administration)

กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์

      
                           

                      
              ค้นหาใน www.wiruch.com
         
ค้นหาใน www.google.com

                                       
       
                                   
                         

              

                          

    

   หรือ update ทุก 3 วัน โดย updated เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 10:41

      Copyright ® www.wiruch.com


.